Hyr arbetsplats som tjänst

Hyr Arbetsplats som tjänst till fast månadskostnad

Pedabs flexibla, leverantörsoberoende koncept för arbetsplatsfunktioner avlastar IT-avdelningen och frigör tid till mer affärskritiska uppgifter. Tjänsten är byggd för valfrihet och kundanpassning i alla led. Fast månadskostnad per funktion gör kostnader synliga och förenklar budgetering.

Att hyra istället för att själv äga arbetsplatsutrustningen ger en rad fördelar, både praktiskt och ekonomiskt. Organisationen och användarna har alltid tillgång till den teknik som behövs, med leverans av nya datorer, skärmar och mobila enheter på dagen när så behövs. Administration av maskinparken underlättas rejält när man slipper hela det praktiska ansvaret som ägare.

En hyreslösning med full finansiering blir också optimalt kostnadseffektiv eftersom man kommer undan egna investeringar, tidskrävande produkthantering och den extra bemanning som krävs när man äger utrustningen själv.

Avtal med flexibel utformning för varje behov

Hyresavtalet har formen av ett ramavtal där ett antal fördefinierade arbetsplatsfunktioner beskrivs. För varje funktion kommer vi överens om hårdvara med önskad konfiguration och kombination av program. När avtalet väl är igång kan de här funktionerna när som helst beställas för omgående leverans.

 • Valfria märken och modeller för hårdvarans alla komponenter.
 • Valfria konfigurationer och förinstallerade program för varje funktion.
 • Snabb leverans av nya komponenter vid beställning eller garantiärende.
 • Garanti för hårdvaran, returoption och allriskförsäkring.
 • Omhändertagande av all utrustning vid avtalstidens slut.

Fleråriga avtal eller korttidsavtal för tillfälliga behov

Hyresavtalet för Arbetsplats som tjänst utformas individuellt för varje ny kundrelation. Avtalets längd är detsamma för alla de ingående funktionerna och räknas från det att funktionen beställs. Den vanligaste avtalslängden är 36 månader. Hyresavtal längre än 48 månader är sällan praktiska då utrustningen slits och får ofta får sämre prestanda över tid. Vi erbjuder även kortare avtal med kvartal som avtalsperiod, vid exempelvis tillfälliga arbetstoppar och tidsbegränsade projekt.

Inför ett nytt avtal kan vi erbjuda återköp av den befintliga utrustningen, utifrån en värdering med beaktande av värdeminskning och uppskattning av marknadsvärde. Om kunden så vill använder vi hela eller delar av utrustningen inom hyresavtalet (s.k. sale/leaseback), alternativt säljer den vidare på andrahandsmarknaden.

När avtalsperioden för en viss funktion väl är slut hämtar vi hårdvaran, rensar allt innehåll och antingen säljer eller skrotar den på ett miljövänligt sätt.

Pedab Asset System ger enkel hantering av Arbetsplats som tjänst

För kunderna är tjänsten enkel att administrera genom det webbaserade Pedab Asset System. Här finns alla de funktioner som behövs för hantering av både personella och maskinella resurser.

All den praktiska hanteringen av Arbetsplats som tjänst sker i Pedab Asset System som är säkert åtkomligt via webben och har användarrättigheter inlagda för både kundföretagets och Pedabs administratörer. Vid hyresavtalets början registreras alla uppgifter om kundens användare, den ingående arbetsplatsutrustningen (exempelvis datorer, skärmar och mobila enheter) samt information om avtalade funktioner och priser.

Pedab Asset System ger kundens administratörer en enkel och funktionell miljö att arbeta i. Systemet har ett intuitivt gränssnitt och är enkelt att lära sig. Inloggning via webben gör systemet lättillgängligt för kundens administrativa och tekniska personal.

 • Inventarieregistret i Pedab Asset System ger korrekt information om alla funktioner/enheter och deras status, på företags-, grupp- och användarnivå.
 • Inventarieregistret kan kopplas ihop med befintligt Active Directory (AD) hos kunden för hantering av organisatoriska förändringar, internfakturering etc.
 • Systemet skapar rapporter som underlag för bl.a. internfakturering och budgetering.

Vi sköter hela logistiken

En smidigt fungerande logistik är själva grunden för vårt koncept Arbetsplats som tjänst. Från Pedab Config Center med centrallager i Borås hanteras hela logistiken för kunder och återförsäljare över hela Norden – från inköp och konfigurering till retur och slutlig skrotning.

I samband med första leverans vid avtalsstart, och även alla följande leveranser, står Pedab för den praktiska hanteringen av kundens arbetsplatsutrustning.

 • Vi köper in, lagerhåller, testar och konfigurerar den önskade hårdvaran.
 • En personlig image (inställningar och programvara) installeras för varje användare.
 • Produkter registreras i Pedab Asset System (inventarieregister)
 • Om så önskas stöldmärker vi utrustningen.

Vi kan också packa upp enheterna och ta hand om emballaget. Leverans till kund sker då i plåtskåp som kan låsas, antingen genom PostNord eller annan speditör som kunden själv väljer.