Tillväxtområden

Automatisering och effektivisering

Våra kunder ställer sig frågan hur de kan producera IT smartare och till lägre kostnad, hur de kan bygga och driva en effektiv produktionsenhet med struktur, kontroll och stabilitet – utan att vara statisk.

Svenska företag och myndigheter har ett stort tryck på sig att vara innovativa. Utmaningen för den IT-ansvarige är att ge verksamheten stöd utan en högre IT-budget. Idag går tre fjärdedelar av IT-budgeten till drift och en fjärdedel går till digital innovation. Här krävs en omfördelning av budgeten för att ge verksamheten det nödvändiga stödet. Driftens andel borde kanske snarare vara hälften. Vägen dit stavas automatisering och effektivisering.

 • Innovation ligger så högt på agendan för verksamheten men avspeglas inte i IT-budgeten
 • 44 procent av alla IT-verksamheter planerar för att effektivisera under 2018
 • Smartare uppbyggd arkitektur, med molntjänster, outsourcing och effektivisering är vägen framåt

x

Affärsutveckling med IT

Alla företag måste ständigt se över sin affärsutveckling. En övergripande trend är att utnyttja IT för att utveckla affärerna och öka kapaciteten för att skapa konkurrenskraft och tillväxt. Den mest genomgripande digitaliseringen berör hela kedjan av affärsprocesserna, inte bara de övre lagren.

Affärsutveckling med IT

Förändringshastigheten i näringslivet har accelererat kraftigt de senaste år. Toppföretag hade förr det ganska behagligt i decennier. Idag utmanas de aggressivt av nya företag som är affärsutvecklare med hjälp av IT.  Verksamhetsfinansierad IT växer nästan tre gånger snabbare än den traditionella IT-budgeten. Det handlar exempelvis om att bygga plattformar med hjälp av teknik, att utveckla betalningsmodeller och höja tillgängligheten genom digital närvaro.

 • Den övergripande trenden är att utnyttja IT för att växa affärerna
 • För att lyckas affärsutveckla med IT behövs IT-kompetens
 • Ny teknik som IoT, AI, blockkedjeteknik har disruptiv potential

Data som strategisk tillgång

Många företags hela existensberättigande kommer inom några år att handla om vård av data, säkrande av data och snabb och föreslående analys av data. Det gäller särskilt de största och snabbast växande företagen på marknaden. Data är motorn i de nya affärsmodellerna.

Att samla, strukturera och vårda data är alltså själva grundbulten för teknikdriven innovation och företags förmåga att öka sin tillväxt. För att klara av det är förutsättningen att ha stenkoll på de två fokusområdena struktur (ex informationsklassning, accessrättigheter) och teknik (ex AI, IoT, blockkedjeteknik). Det finns en mängd mer specialiserade områden för dataanalys, där tillämpningen är det avgörande.

 • Den viktigaste faktorn för att ett företag eller en organisation ska kunna bli en vinnare i digitaliseringen är att bemästra dataflöden
 • Överföring av värden, exempelvis betalningar, är under stor förändring
 • Genom analys av användarmönster förändrar leverantören både produkt och affärsflöden

Säkerhet

Säkerhetsarbetet blir en alltmer integrerad del av kärnaffären. Fokus har flyttats ifrån brandväggar och antivirus till att omfatta den interna informationshanteringen, dataflödena och affärsprocesserna. Dessutom arbetar vi mer proaktivt idag än tidigare.

Marknaden för cybersäkerhet växer betydligt snabbare än IT-marknaden totalt. Tillväxten blir dessutom högre ju mer strategiskt området är. Av de disruptiva teknikområdena är för närvarande säkerhetsproblemen störst kring Internet of Things, IoT. Och lika väl som AI är ett bra verktyg för att säkra system är det teknik som går att användas för attacker.  Det är viktigt att cybersäkerhetsarbetet leds strategiskt, med affärsmässiga mål parallellt med tung teknisk kompetens.

 • Cybersäkerhetsmarknaden i Sverige är värd över 9,5 miljarder kronor
 • Kraftig tillväxt, speciellt för strategiskt inriktade konsultföretag
 • Säkerhet måste vara en integrerad del av företagens utvecklings- och affärsprocesser