Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes

Data & analytics

Data & analytics

Du kan bara använda data du litar på

Enkel tillgång till applikationer av hög kvalitet och data kan man säga är själva motorn i transformationsarbetet i en organisation. Ordning och reda, kontroll och struktur är förutsättningar för att kunna hantera de riktigt stora datavolymerna av strukturerade och ostrukturerade data. Det är bara genom korrekt datahantering som man kan ge organisationen tilltron och kraften att lita på sin data. Detta är sin tur en förutsättning för att använda datan och få ut dess optimala värde. Ett företags eller en organisations framgång kan faktiskt avgöras av huruvida man har åtkomst till rätt data vid rätt tidpunkt.

Fundamentet i en datadriven organisation är betrodda data från många olika källor. Att reservationslöst kunna lita på data gör att verksamheten kan utvecklas i högsta fart. Och utan tillräcklig kvalitet är data mer eller mindre värdelösa eller till och med skadliga. Därför är datahantering inte längre ett smalt expertområde, det är högsta prioritet för företagsledare för att säkra företagets långsiktiga överlevnad.

Många företag och organisationer har gjort insamling av stora mängder data till en prioritet. Det som också krävs är en plan för hanteringen av data. Värdet och fördelarna med data riskerar att gå förlorade om data lagras i flera databaser, datalager och datasjöar utan rätt kvalitet, struktur och hantering.

Datahanteringsplan

Din datahanteringsplan är din fasta grund för det framtida arbetet oavsett vad nästa steg är. Datahantering omfattar ett brett spektrum av uppgifter, policyer, rutiner och praxis. Omfattningen är bred och sträcker sig från dataskapande och datarensning till visualisering, hämtning och förstörelse av data – på ett säkert, effektivt och kontrollerat sätt.

Vi rekommenderar att du implementerar en öppen, integrerad datahanteringsplattform med stöd för dataintegration/ETL, datastyrning, datakvalitet, metadatahantering, masterdatahantering och datasäkerhet. På denna stabila grund är ni nu rustade för att utveckla lösningar med artificiell intelligens, sakernas internet, processautomatisering och självbetjäningslösningar.

Kom igång med våra lösningar

Pedab står till tjänst tillsammans med vårt ekosystem av partners och leverantörer,  för att vägleda er till en djupare förståelse av teknik och teknikval. Syftet är att möjliggöra för organisationen att skapa sig en välgrundad uppfattning av vad som är möjligt och hur man når dit. Vi erbjuder en kombinationen av kunskap, erfarenheter och konkreta lösningar vilket gör att ni snabbt kan gå från tanke till handling.

quote

Vill du veta mer eller diskutera era utmaningar - hör av er!

Contact